Object

Title: Kapitał społeczny a nierówności materialne - dynamika związku na przykładzie polskich województw

Title in english:

Social capital and material inequalities - dynamics of connection on the background of Polish voivodeships

Creator:

Młokosiewicz, Marta

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 242-257

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie, jak kształtował się związek między kapitałem społecznym a nierównościami materialnymi w polskich województwach w latach 2002- -2010. Za tezę badawczą przyjęto stwierdzenie, że występuje zależność między dynamiką zaangażowania społecznego budującego potencjał kapitału społecznego danej społeczności a zasięgiem nierówności materialnych. Społecznościami rozpatrywanymi w pracy uczyniono województwa, wnioskowanie zaś oparto na danych GUS. Za wskaźniki nierówności materialnych posłużyły dochody i wydatki gospodarstw domowych oraz stopa ubóstwa absolutnego i relatywnego, zaś za wskaźniki zaangażowania społecznego - dane dotyczące liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Aby osiągnąć zamierzony cel z perspektywy teoretycznej przybliżono we wstępie znaczenie kapitału społecznego uosobionego w społecznym zaangażowaniu dla pomyślnego rozwoju społeczności i rozwiązywania społecznych problemów. W dalszej części artykułu przeanalizowano zasoby kapitału społecznego w układzie według województw, a następnie - w tym samym układzie - różnice w dochodach i wydatkach gospodarstw domowych oraz zagrożenie ubóstwem po to, by we wnioskach pokazać dynamikę zmian w województwach w odniesieniu do omawianych wskaźników, w przyjętym okresie badawczym. Dokonana analiza pokazała, że województwa, w których zanotowano większe niż w pozostałych zmniejszenie zakresu nierówności materialnych, charakteryzowały się bez wyjątku wysoką dynamiką nasycenia stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi. Zależność między dynamiką tego nasycenia a tempem spadku ubóstwa zarówno skrajnego, jak i relatywnego okazała się istotna statystycznie oraz ujemna. Nie potwierdzono natomiast istnienia istotnego statystycznie związku pomiędzy dynamiką tworzenia fundacji a zmianami przyjętych wskaźników nierówności materialnych oraz między tworzeniem stowarzyszeń i organizacji społecznych a zmianami w dochodach i wydatkach. Powyższe konstatacje pozwoliły częściowo (w odniesieniu do niektórych przejawów kapitału społecznego) pozytywnie zweryfikować przyjętą na wstępie artykułu tezę badawczą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:22700

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information