Object structure
Title:

Analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dopuszczalne relacje w tym zakresie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Analysis of the impact of the PPP on the level of debt of local and regional government units and the allowed relationships in this area

Creator:

Arendarski, Remigiusz

Subject and Keywords:

partnerstwo publiczno-prywatne ; public private partnership ; umowy koncesji ; jednostki samorządu terytorialnego ; wskaźnik zadłużenia JST ; license agreements ; local and regional government units ; local and regional government deb ratios

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 275-289

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) znajdują się pod stałą presją poprawy efektywności świadczonych usług publicznych, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe oraz niewystarczające finansowanie. Brak funduszy publicznych jest głównym powodem udziału kapitału prywatnego w rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych (np. partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)). Oprócz zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych PPP może przyciągać dodatkowe środki służące rozwojowi sektora publicznego. Ponadto koszty inwestycji mogą być rozłożone na dłuższy okres, co nie obciąża znacznie rocznych wyników budżetowych generowanych przez sektor publiczny. Dodatkowo PPP może pomóc podmiotom publicznym w spełnieniu wymagań dotyczących długu publicznego. Celem badawczym artykułu jest przeanalizowanie wpływu realizacji przedsięwzięć PPP na zadłużenie JST. W przepisach prawnych regulujących zasady klasyfikowania zobowiązań JST występują pewne rozbieżności oraz wątpliwości, które niejednoznaczne regulują zasady wykazywania w sprawozdaniach budżetowych zadłużenia wynikającego z realizacji umów PPP oraz koncesji. Mowa tutaj w głównej mierze o rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o finansach publicznych, które to rozporządzenia regulują problematykę klasyfikowania zobowiązań JST, oraz wytycznych Eurostatu dotyczących wykazywania przedsięwzięć PPP w zadłużeniu podmiotów publicznych (ESA95 Manual Deficit and Debt 2012). Autor gruntownie analizuje wspomniane akty prawne, jak również stara się wskazać rozbieżności w przepisach prawnych, które winny zostać zmienione przez ustawodawcę. Umożliwi to wypracowanie przejrzystych zasad klasyfikowania zadłużenia wynikającego z realizacji przedsięwzięć PPP.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: