Object structure
Title:

Zróżnicowanie przestrzenne popytu na pracę w województwie dolnośląskim

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Spatial diversification of labour demand in Lower Silesia voivodeship

Creator:

Hasińska, Zofia ; Sipurzyńska-Rudnicka, Katarzyna

Subject and Keywords:

popyt na pracę ; lokalne rynki pracy ; Dolny Śląsk ; labour market ; local labour market ; Lower Silesia

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 319-341

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie zróżnicowania popytu na pracę w układzie lokalnych rynków pracy województwa dolnośląskiego jako jednego z trudniejszych, a zarazem specyficznych, regionalnych rynków pracy w kraju, a także zmian w tym zakresie obserwowanych w okresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Autorki w oparciu o dane statystyki publicznej przeanalizowały zmiany dotyczące dynamiki liczby pracujących i ofert pracy, udziału niesubsydiowanych ofert pracy oraz stopy zatrudnienia. Na podstawie tych miar i skonstruowany na ich bazie syntetycznego miernika popytu na pracę podjęto próbę klasyfikacji powiatów Dolnego Śląska. Kierując się ekonomicznymi uwarunkowaniami popytu na pracę, w czasowym zakresie badań wyróżniono dwa etapy: 2004-2008 oraz 2008- -2010. Wyniki analizy wskazują na odmienne kierunki zmian popytu na pracę w obydwu okresach (pozytywne i negatywne) oraz na znaczne i utrwalone w czasie zróżnicowanie tego popytu na lokalnych rynkach pracy Dolnego Śląska (z nielicznymi wyjątkami). Występuje wyraźna dysproporcja pomiędzy rozwojem rynku pracy aglomeracji wrocławskiej oraz ośrodków rozwijającego się przemysłu miedziowego i węgla brunatnego a rozwojem peryferyjnych rynków pracy położonych w granicach dawnych województw Dolnego Śląska. Korzystne zmiany popytowej strony rynku pracy obserwuje się też na obszarach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Dla licznej grupy słabszych rynków duże znaczenie mają instrumenty polityki rynku pracy wspierające aktywizację zawodową bezrobotnych ze środków publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: