Object structure
Title:

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The concept of sustainable development in social-economic practice of the European Union

Creator:

Mazur-Wierzbicka, Ewa

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; rozwój społeczno-gospodarczy ; wskaźniki ; sustainable development ; socio-economic development ; indicators

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 76-87

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba ukazania stanu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Celowi temu podporządkowany został układ pracy, w którego poszczególnych częściach przybliżono zrównoważony rozwój jako aktualny paradygmat współczesnej gospodarki europejskiej, a także warunki konieczne do realizacji tej koncepcji w praktyce społeczno-gospodarczej UE. Wskazano na konieczność mierzalności zrównoważonego rozwoju za pomocą adekwatnych wskaźników, co stanowi podstawę diagnozy obecnego stanu podejmowanych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej oraz punkt wyjścia do podejmowania dalszych prac, kluczowych wyzwań stojących przed europejską gospodarką. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu dotyczącej poruszanej problematyki, dokumentach państwowych i danych statystycznych. W tekście zwrócono uwagę na to, że realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w wymiarze społeczno-gospodarczym wymaga ciągłego zaangażowania na rzecz wdrażania, praktycznego urzeczywistniania jej celów, począwszy od prawidłowego pomiaru postępów na drodze do zrównoważonego rozwoju, obejmujących ekonomiczną, społeczną, ekologiczną i polityczną ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju. Wykazano, że regularnie przeprowadzane pomiary zrównoważonego rozwoju i ich rzetelna analiza dają podstawy do określenia tendencji zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, a także stanowią fundament do tworzenia coraz lepszych sposobów osiągania zrównoważonego rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: