Object

Title: Problem istnienia uprawnienia podwykonawcy do domagania się od zamawiającego zapłaty wynagrodzenia w sytuacji uregulowanej w art. 143c ust. 1 p.z.p.

Title in english:

The subcontractor’s right to demand payment from the contract awarding party in the situation governed by art. 143c sec. 1 ppl (Public Procurement Law)

Creator:

Gołębiowski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 150-166

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problemu istnienia po stronie zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w sytuacji uregulowanej w art. 143c p.z.p. Przepis ten stanowi, że „Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane”. Z niektórych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa wynika, że zamawiający nie jest obciążony obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia, a w konsekwencji podwykonawcy nie przysługuje wobec zamawiającego roszczenie o zapłatę. W opracowaniu podjęto próbę oceny trafności poglądów prezentowanych na tle przedstawionego problemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.12 ; oai:dbc.wroc.pl:72822

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information