Object structure

Title:

Cywilnoprawna sankcja dotykająca umowę zawartą z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych w świetle prawa unijnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Civil law sanction concerning contracts concluded with omission of the Act on Public Procurement in light of the EU law

Creator:

Szydło, Marek

Subject and Keywords:

prawo zamówień publicznych ; sankcja nieskuteczności umowy ; nieważność bezwzględna ; public procurement law ; sanction of contract ineffectiveness ; absolute invalidity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 229-245

Abstrakt:

Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie, że ewentualne przyjęcie przez orzecznictwo polskich sądów lub Krajowej Izby Odwoławczej albo przez praktykę stosowania Pzp, że umowa będąca zamówieniem publicznym zawarta z całkowitym pominięciem przepisów Pzp dotknięta jest cywilnoprawną sankcją bezwzględnej nieważności, nie byłoby niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Przeciwnie, mieściłoby się to w zakresie swobody organów państwa członkowskiego (w tym wypadku Polski) w odniesieniu do implementowania (wdrażania) w prawie krajowym odnośnych przepisów unijnych dyrektyw normujących sankcje umów zawartych z naruszeniem unijnych dyrektyw o zamówieniach publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu