Object

Title: Gospodarki oparte na wiedzy i usługach - analiza porównawcza

Title in english:

Economies based on knowledge and services - comparative analysis

Creator:

Węgrzyn, Grażyna ; Balana, Marcin

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22), s. 61-72

Abstrakt:

Współczesne wysokorozwinięte gospodarki charakteryzują się dwiema uniwersalnymi tendencjami. Z jednej strony następuje sukcesywny wzrost znaczenia sektora usług w tworzeniu wartości dodanej i w zatrudnieniu. Z drugiej wzrasta rola wiedzy w gospodarce. Celem opracowania jest zidentyfikowanie głównych typów gospodarek opartych na wiedzy i usługach oraz rozpoznanie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami. Realizacja celu badawczego została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na scharakteryzowaniu istoty zmian zachodzących we współczesnych wysokorozwiniętych gospodarkach. Następnie podjęto próbę oceny stopnia zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy i usługach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Ocena została przeprowadzona na podstawie następujących wskaźników: indeksu gospodarki wiedzy (KEI), indeksu wiedzy (KI), udziału sektora usług w tworzeniu wartości dodanej i udziału pracujących w usługach w ogólnej liczbie pracujących. Uzyskane wyniki badań pozwoliły wyróżnić pięć typów gospodarek opartych na wiedzy i usługach. Polska wraz z Rumunią i Bułgarią została zaliczona do grupy krajów o najmniej zaawansowanym procesie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy i usługach. Jest to poważny problem, gdyż współczesny rozwój gospodarczy wymaga właśnie wzrostu zasobu wiedzy i innowacji. Ich dyfuzja do wszystkich sektorów gospodarki implikuje ekonomiczno−społeczne przemiany strukturalne i tworzy nowe możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Bez zdynamizowania tych procesów gospodarka nie będzie mogła osiągać trwałego wzrostu konkurencyjności, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w gospodarczej rywalizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24308

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information