Object structure
Title:

Analiza i struktura złożonych wniosków patentowych w procesie budowy innowacyjnej gospodarki w Europie i na świecie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Analysis and structure of submitted patent applications in the process of building an innovative economy in Europe and the world

Creator:

Ludynia, Anna

Subject and Keywords:

innowacja ; rozwój gospodarczy ; efektywność ; B+R ; innovation ; economic growth ; efficiency

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22), s. 50-60

Abstrakt:

Celem artykułu jest pokazanie kierunku rozwoju i efektywności prac badawczo-rozwojowych w postaci złożonych wniosków patentowych w Europie i na świecie. Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie faktu, że globalny proces budowy gospodarek innowacyjnych na świecie wymaga wysokich nakładów na badania i rozwój nauki oraz techniki, ale także musi się opierać na maksymalizacji ich efektywności. Cel opracowania określa teza, że warunkiem poprawy konkurencyjności gospodarek europejskich jest efektywność nakładów na naukę i badania, czego wyrazem są wnioski patentowe. Problematyką artykułu jest analiza wielkości nakładów na badania rozwojowe w Europie i na świecie w nawiązaniu do struktury złożonych wniosków patentowych, świadczącej o specjalnościach i dziedzinach konkurencyjności określonych krajów europejskich w przyszłości. W opracowaniu zawarte są także informacje dotyczące porównania wzrostu zatrudnienia w krajach azjatyckich w stosunku do krajów europejskich. Przełoży się to w przyszłości na jakość rozwoju dóbr i usług oraz odniesie do wzrostu siły konkurencyjności danej gospodarki w płaszczyźnie wszystkich gospodarek świata. Artykuł przedstawia charakterystykę nakładów badawczo−naukowych w poszczególnych krajach Europy i świata, analizę struktury podmiotów realizujących powyższe nakłady oraz zarys dyskusji związanej z wielkością zatrudnienia. Szerzej omówiona została także wielkość i struktura złożonych wniosków patentowych w poszczególnych krajach, na podstawie czego można określić charakterystykę ich specjalizacji innowacyjnej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Metodologia studium została przygotowana w oparciu o pozycje literaturowe polskie i angielskie, bezpośrednie wywiady ze specjalistami w zakresie tematyki patentowania oraz o badania danych statystycznych. W zakończeniu opracowania znalazły się podstawowe spostrzeżenia i wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: