Object

Title: Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości

Title in english:

Selected attitudes of market participants with respect to information gaps in real estate market

Creator:

Brzezicka, Justyna ; Wiśniewski, Radosław

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 2 (2), s. 106-121

Abstrakt:

Artykuł dotyczy wybranych postaw uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości. Rynki nieruchomości w ostatnim czasie stają się „aktywnymi graczami” na skalę międzynarodową, co skłania do bacznej obserwacji zjawisk na nich zachodzących. Natomiast braki informacyjne uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie rynków, na których informacja pełni funkcję sprawczą wielu procesów. Podmioty rynkowe pozbawione rzetelnej, pełnej i aktualnej informacji o cenach rynkowych nieruchomości przejawiają skłonność do ich poszukiwania oraz ulegania strategiom zastępczym, rekompensującym występujące braki informacyjne. Tezę artykułu stanowi pogląd dotyczący braków informacyjnych na rynku nieruchomości jako okoliczności sprzyjającej zaistnieniu zjawiska wpływu społecznego. Hipotezę badawczą sformułowano w następujący sposób: konformizm informacyjny jest czynnikiem wpływającym na kształtowanie się cen nieruchomości. Praca składa się z dwóch integralnych części: teoretycznej i badawczej. W części teoretycznej przybliżono zjawisko wpływu społecznego na rynku nieruchomości jako skutku braków informacyjnych. Rozwinięto również zagadnienie informacyjnego wpływu społecznego. Informacyjny wpływ społeczny ma miejsce wówczas, gdy podmioty, nie dysponując wiedzą, jak należy się zachować, jaką podjąć decyzje czy też jakie przyjąć stanowisko w spornej kwestii – polegają na wiedzy innych ludzi, zakładając, że inni wiedzą lepiej, co zrobić, lub ich wiedza jest pełniejsza. W związku z tym powielają zachowania, które zaobserwowali u innych. Ponadto w części teoretycznej wyjaśniono zagadnienie inklinacji egotystycznej i heurystyki dostępności oraz wskazano ich znaczenie w systemie rynku nieruchomości. Celem badania było sprawdzenie, czy uczestnicy rynku nieruchomości ulegają wpływowi konformizmu informacyjnego. Badanie przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Przedmiotem badania były ceny nieruchomości lokalowych w Olsztynie i Kielcach oraz trendy cenowe na rynkach tych miast. W zaplanowanym eksperymencie studenci pracowali w 6-osobowych zespołach (lider oraz 5 uczestników), każdy zespół miał za zadanie skłonić lidera do przyjęcia ceny nieruchomości oraz zaprognozowania trendu rynkowego zgodnie z przekonaniem grupy. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety. Podjęte badanie pozwoliło na realizację celu badawczego oraz potwierdzenie hipotezy badawczej pracy. Najważniejsze wnioski z pracy są następujące: braki informacyjne występujące na rynku nieruchomości stanowią chłonną przestrzeń do zaistnienia zjawiska konformizmu informacyjnego, a zjawisko to nie pozostaje bez znaczenia wobec poziomu cen na rynku nieruchomości i decyzji uczestników rynku. Uwzględniając specyfikę rynku nieruchomości, przy jednoczesnym zaistnieniu innych czynników o charakterze behawioralnym, pod wpływem grupy można dostrzec skłonności podmiotów rynkowych do podążania śladem grupy. Przeprowadzone badanie pokazuje, że w systemie rynku nieruchomości występują także czynniki pozaekonomiczne (w tym o charakterze behawioralnym), a siła ich wpływu na funkcjonowanie systemu rynku nieruchomości jest znacząca. W sprzyjających warunkach konformizm informacyjny nie tylko może stanowić czynnik determinujący decyzje podmiotów na rynku nieruchomości, lecz również może znajdować przełożenie na ceny nieruchomości (ich postrzegany i spodziewany poziom) występujące na rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25175

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information