Object structure
Title:

Możliwości inwestycyjne unijnych samorządów w latach 2005-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Governments' Own Investment Potential in the European Union Countries

Creator:

Markowska-Bzducha, Ewa

Subject and Keywords:

potencjał inwestycyjny ; dochody ; bieżące wydatki

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 488-498

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego samorządów terytorialnych 27 krajów UE. Dla zapewnienia porównywalności danych analizowane kategorie gospodarki finansowej samorządów przedstawiono w ujęciu per capita. Badaniem objęto lata 2005-2008. Podstawę rozważań stanowiły dane pozyskane z Eurostatu. Przeprowadzona analiza pokazała, iż w ciągu badanych 4 lat w większości krajów nastąpił co prawda wzrost możliwości inwestycyjnych samorządów, jednak miał on miejsce w pierwszych latach badanego okresu. W ostatnim, 2008 r., który był jednocześnie pierwszym rokiem kryzysu gospodarczego, w większości badanych krajów nastąpiło obniżenie tempa wzrostu samorządowych dochodów i zwiększenie tempa wzrostu bieżących wydatków, a w rezultacie spadek własnego potencjału inwestycyjnego samorządów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: