Object structure
Title:

Zarządzanie kompetencjami pracowników a kapitał intelektualny organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management of employee competence vs. intellectual capital of the organization

Creator:

Sobocka-Szczapa, Halina

Subject and Keywords:

kompetencje ; zarządzanie kompetencjami ; kapitał intelektualny ; kształcenie ; wiedza ; competence ; competency management ; intellectual capital ; education ; knowledge

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 106-119

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce o kapitale intelektualnym firmy decydują wiedza i kompetencje jej pracowników. Umożliwiają one szybsze wykorzystanie szans pojawiających się w otoczeniu, a w konsekwencji osiągnięcie zysku. Zarządzanie kompetencjami w nowoczesnej organizacji powinno polegać na stwarzaniu warunków pracownikom do dalszego pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczyniać się do powiększania kapitału intelektualnego całej organizacji. Celem głównym opracowania jest wskazanie zależności między zarządzaniem kompetencjami a wielkością kapitału intelektualnego organizacji. Sformułowana na potrzeby artykułu hipoteza badawcza brzmi: zarządzanie kompetencjami w sposób istotny oddziałuje na kapitał intelektualny firmy. Analiza zostanie ograniczona do kompetencji zorientowanych na pracownika. Metodami wykorzystanymi w opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz odwołania do badań przeprowadzonych przez ekspertów

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.08

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: