Object structure
Title:

Institutions in the context of the concepts of the economic individual

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Borkowska, Bożena

Subject and Keywords:

institutions ; rationality ; standard economics ; behavioral economics ; institutional economics ; instytucje ; racjonalność ; ekonomia standardowa ; ekonomia behawioralna ; ekonomia instytucjonalna

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 58-66

Abstrakt:

W artykule zostały omówione koncepcje osoby gospodarującej przyjęte w ekonomii standardowej, ekonomii behawioralnej oraz ekonomii instytucjonalnej z punktu widzenia miejsca, jakie zajmują w nich instytucje i jak są wyjaśniane. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że uwzględnienie w modelu osoby gospodarującej kontekstu instytucjo-nalnego wymaga odejścia od założenia przypisującego człowiekowi zdolność probabili- stycznego myślenia i uznania, że ekonomia ma ograniczone możliwości formułowania predykcji dotyczących przebiegu zjawisk ekonomicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: