Object structure
Title:

Rola władz publicznych w stymulowaniu partycypacji obywateli w procesach governance - doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of public authorities in promoting civic participation in processes of governance - application of international practices in the Polish context

Creator:

Anders, Justyna

Subject and Keywords:

good governance ; partycypacja obywateli ; zaufanie publiczne ; studia porównawcze ; civic participation ; generalized trust ; comparative studies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 200-211

Abstrakt:

Celem referatu jest ukazanie uwarunkowań uczestnictwa obywateli w procesach governance na szczeblu lokalnym oraz metod, jakie mogą być stosowane przez władze samorządowe w celu stymulowania partycypacji mieszkańców. W referacie zostaną ukazane rozwiązania światowe w tym zakresie na tle czynników, które legły u podstaw ich powodzenia lub małej skuteczności. Autorka zakłada, że kluczowymi zmiennymi przemawiającymi za partycypacją są kapitał społeczny, przynależność do grupy o określonym statusie oraz czynniki organizacyjne. Katalog ten obejmuje więc elementy dotyczące jednostki, która może zaangażować się w procesu governance, jak również składowe, za które odpowiadają bezpośrednio władze lokalne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: