Object structure
Title:

Ujawnianie polityki rachunkowości prac rozwojowychw sprawozdaniu finansowym – analiza praktyki polskiego rynku kapitałowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Disclosure of the accounting policy for development works in thefinancial statement ‒ analysis of the practice of the Polish capital market

Creator:

Kępa, Katarzyna

Subject and Keywords:

prace rozwojowe ; raportowanie ; polityka rachunkowości ; ujawnienia ; sprawozdanie finansowe ; development works ; reporting ; accounting policy ; disclosure ; financial statements

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 40-53

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena sposobu ujawniania w sprawozdaniu finansowym stosowanej polityki rachunkowości odnośnie do prac rozwojowych. Próbę badawczą stanowiły sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora informatycznego za 2016 rok. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz kwestionariuszy ankiety, bazujących na założeniach skali Likerta. Dokonano oceny stopnia ujawnień pięciu zmiennych, koniecznych do aktywowania nakładów ponoszonych na prace rozwojowe oraz oceniono, czy spółki ujawniają w sprawozdaniach finansowych i/lub sprawozdaniach z działalności zarządu typy działalności rozwojowej. Wyniki analizy wykazały, że stopień komunikowania informacji na temat prac rozwojowych jest niewystarczający do jasnego zrozumienia tego obszaru działalności spółki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.03

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: