Show structure

Title:

Zielona gospodarka szansą przezwyciężenia kryzysu ekologicznego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The green economy as an opportunity to overcome the ecological crisis in Poland

Creator:

Woźniak, Marian ; Nycz-Wróbel, Jadwiga

Subject and Keywords:

zielona gospodarka ; kryzys ekologiczny ; Polska ; Poland ; green economy ; ecological crisis

Description:

Postępująca degradacja środowiska oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnychdoprowadziły do powstania światowego kryzysu ekologicznego, w którym człowiek naruszyłrównowagę ekosystemów. Stwarza to konieczność zwrócenia większej uwagi na potrzebęochrony biosfery Ziemi, połączoną ze zmianą systemów gospodarowania na zieloną gospodarkęrozumianą jako działalność prowadzącą do wzrostu dobrobytu społeczeństwa i poprawę jakościżycia, głównie przez zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego i ograniczenie tempawyczerpywania się zasobów naturalnych. Cele pracy to ukazanie, w jaki sposób Polska przyczyniasię do pogłębienia globalnego kryzysu ekologicznego, a także próba odpowiedzi na pytanie,czy zielona gospodarka może być sposobem przeciwdziałania temu kryzysowi. W pracywykorzystano wyniki badań wtórnych, ukazujących wpływ Polski oraz krajów Unii Europejskieji świata na globalny kryzys ekologiczny powstały w wyniku zanieczyszczenia powietrza.W badaniach wykorzystano głównie dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz EuropejskiejAgencji Ochrony Środowiska dotyczące zanieczyszczenia powietrza powstałego w wynikuprzedsiębiorczych oraz bytowych działań człowieka.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2017.499.32

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 341-351

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu