Show structure

Title:

Sprawność organizacji – konfrontacja dorobku teoretycznegoi percepcji menedżerów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness and efficiency of organization −confrontation of theoretical achievements and perceptions of managers

Creator:

Kowal, Witold

Subject and Keywords:

ocena organizacji ; skuteczność organizacji ; efektywność ; organization evaluation ; organization effectiveness ; efficiency

Description:

Jednym z podstawowych problemów ekonomii i zarządzania jest dyskusja nadistotą ocen opartych na kategoriach skuteczności i efektywności. Oba pojęcia są różnie interpretowane,najczęściej jako kategorie komplementarne. Razem odzwierciedlają problem syntetycznejoceny działań człowieka lub organizacji. Niejednokrotnie interpretowane są oddzielniei z bardzo różnych punktów widzenia. Celem publikacji jest próba syntezy dorobkuodnośnie do interpretacji kategorii związanych z ocenami organizacji. W artykule zaprezentowanopodejścia teoretyczne w interpretacji efektywności i skuteczności. W publikacji zostanąteż przedstawione wyniki badań preferencji menedżerów do różnych interpretacji skutecznościi efektywności. Badania przeprowadzono w ramach grantu NCN. Wyniki przeprowadzonychanaliz wskazują na preferencje do skuteczności jako kategorii związanej z oceną organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2017.499.14

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s.141-150

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu