Object structure

Title:

Chińskie państwowe fundusze majątkowe jako globalni inwestorzy instytucjonalni

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chinese sovereign wealth funds as global institutional investors

Creator:

Skopiec, Dominik

Subject and Keywords:

państwowe fundusze majątkowe ; globalna nierównowaga ; rezerwy walutowe ; strategia inwestycyjna ; sovereign wealth funds ; global imbalances ; foreign exchange reserves ; investment strategy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 306-315

Abstrakt:

Państwowe fundusze majątkowe należą do najważniejszych globalnych inwestorów instytucjonalnych. Dynamiczny wzrost liczby i wielkości aktywów SWF ma miejsce od początku XXI w. Szczególną rolę w zjawisku proliferacji SWF odgrywają tego typu fundusze pochodzące z Chin. Źródłem kapitału chińskich SWF pozostają przede wszystkim gigantyczne rezerwy walutowe Państwa Środka. Głównym powodem tworzenia SWF przez Chiny stały się rosnące koszty utrzymania ogromnego zasobu rezerw. Najważniejszymi celami utworzonych przez Chiny SWF są inwestowanie powierzonej im części rezerw w aktywa przynoszące wyższą stopę zwrotu oraz dywersyfikacja rezerw. Celem artykułu jest zbadanie przyczyn powstania i charakterystyka chińskich państwowych funduszy majątkowych oraz ocena ich znaczenia dla stabilności gospodarki światowej. Zastosowane metody badawcze obejmują analizę danych statystycznych dotyczących państwowych funduszy majątkowych, a także analizę porównawczą i studium literatury przedmiotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.28

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498 ; Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu