Object structure
Title:

Partycypacja Polski w globalnych łańcuchach wartości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish participation in global value chains

Creator:

Nacewska-Twardowska, Aleksandra

Subject and Keywords:

handel zagraniczny ; handel wartością dodaną ; globalne łańcuchy wartości ; fragmentaryzacja ; Polska ; international trade ; value added trade ; global value chains ; fragmentation ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 222-231

Abstrakt:

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI w. w połączeniu z przystąpieniem Polski do UE wpłynęły na udział i pozycję Polski w globalnych łańcuchach wartości (GVC). Celem opracowania jest syntetyczny opis zachodzących zmian w latach 1995-2011 na tle wybranych krajów. Do analizy wykorzystane zostały dane mierzące handel międzynarodowy z wykorzystaniem wartości dodanej (baza danych TiVA). Analiza dowiodła, że udział Polski w GVC uległ znaczącemu zwiększeniu. Wykorzystane miary (m.in. indeks udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie brutto, indeks udziału w globalnym łańcuchu wartości i indeks pozycji w globalnych łańcuchach wartości) wskazują na relatywnie duże podobieństwo zmian zachodzących w Polsce do tych zachodzących w dużych, wysoko rozwiniętych krajach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.20

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: