Object structure
Title:

Prezentacja kosztów postępowania upadłościowego w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Presentation of costs of bankruptcy proceedings in the financial statement of an enterprise in bankruptcy liquidation proceedings

Creator:

Gawron, Krzysztof

Subject and Keywords:

koszty upadłości ; sprawozdanie finansowe ; postępowanie upadłościowe ; costs of bankruptcy ; financial statements ; bankruptcy proceedings

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 44-53

Abstrakt:

Rolą syndyka w postępowaniu upadłościowym zmierzającym do likwidacji majątku dłużnika jest sprawne i efektywne działanie w celu zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Czynności syndyka podlegają kontroli sądu, wierzycieli oraz innych interesariuszy. Podstawową kategorią ekonomiczną wpływającą na efektywność postępowania są koszty upadłości. Sprawozdanie finansowe podmiotu postępowania upadłościowego powinno je zatem jednoznacznie identyfikować i prezentować. Celem artykułu jest propozycja modyfikacji sprawozdania finansowego, tak aby jednoznacznie ujawniało ono informacje o poniesionych i przewidywanych kosztach postępowania upadłościowego. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu i regulacji prawnych. W artykule scharakteryzowano pojęcie kosztów upadłości oraz zaprezentowano możliwości ujawniania z większą szczegółowością informacji o tych kosztach w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzanych zgodnie z regulacjami polskiego prawa bilansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.04

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: