Object structure
Title:

Zróżnicowanie dynamiki zmian wydajności pracy w rolnictwie państw UE na podstawie rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (RER)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Diversification of the dynamics of labor productivity changes in agriculture in EU countries based on Economic Accounts for Agriculture (EAA).

Creator:

Jaroszewska, Joanna ; Rembisz, Włodzimierz

Subject and Keywords:

wydajność pracy ; zróżnicowanie ; dynamika ; UE ; labour productivity ; diversification ; dynamics ; EU

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 122-133

Abstrakt:

Znaczne zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE stawia państwa przyjęte do UE po roku 2004 w niekorzystnej sytuacji. Problem ten przedstawiono w ujęciu dynamicznym. Ujęcie analityczne zostało zilustrowane empirycznie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER). Okres analizy dotyczy lat 1998-2016. Z badań wynika, że mimo nadal utrzymującego się dużego zróżnicowania wydajności pracy obserwowane są korzystne zmiany w analizowanym okresie. Na zmianę dynamiki wydajności pracy zarówno w ujęciu realnym, jak i nominalnym w większej mierze miała wpływ zmiana dynamiki wartości dodanej brutto niż zmiany w nakładach pracy w rolnictwie. Kraje UE-13 wykazywały większą dynamikę zmian zarówno wydajności pracy, jak i WDB oraz zatrudnienia. Ceny były neutralne wobec dynamiki wydajności pracy dla obu badanych grup państw, z niewielkim bardziej korzystnym oddziaływaniem na państwa UE-13

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509 ; Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: