Object structure

Title:

Zasada przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The transparency priciple in public procurement

Creator:

Klich, Grzegorz

Subject and Keywords:

zasada przejrzystości ; zasada jawności ; prawo zamówień publicznych ; prawo Unii Europejskiej ; principle of transparency ; principle of openness ; Public Procurement Law ; European Union law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 497, s. 73-87

Abstrakt:

W artykule zbadano problematykę zasady przejrzystości w polskim prawie zamówień publicznych. Analizie poddane zostały kwestie językowe związane z pojęciami przejrzystości oraz jawności. Relacje pomiędzy tymi pojęciami rzutują bowiem na prawidłową interpretację zasad przejrzystości i jawności na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. W dalszej części podjęto rozważania o charakterze dogmatycznym w celu ustalenia powiązań prawnych pomiędzy wskazanymi zasadami. Umożliwiło to określenie treści zasady przejrzystości oraz jej funkcji w ramach Prawa zamówień publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu