Object structure
Title:

Lokalne dysproporcje infrastruktury miast makroregionu Polski Wschodniej w kontekście budowy przewagi konkurencyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local disparities of infrastructure of cities of Eastern Poland macroregion in the context of the construction of competitive advantage

Creator:

Dziekański, Paweł

Subject and Keywords:

miasto ; konkurencyjność ; infrastruktura ; środowisko ; miara syntetyczna ; competitiveness ; city ; synthetic measure ; infrastructure ; environment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 502, s. 34-43

Abstrakt:

Gospodarowanie majątkiem, inwestowanie, świadczenie usług, zarządzanie finansami mają wpływ na lokalną gospodarkę. Ocena za pomocą wskaźnika syntetycznego prowadzona w kontekście kompleksowego opisu badanego zjawiska daje szansę na pełną identyfikację sytuacji jednostki. Celem opracowania jest ocena poziomu lokalnych dysproporcji konkurencyjności i infrastruktury miast makroregionu Polski Wschodniej. Przedmiotem badań było 70 jednostek. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane z Bazy Danych Lokalnych GUS (lata 2010, 2015). Najlepszymi miastami pod względem poziomu konkurencyjności były Rzeszów, Lublin w latach 2010 i 2015; w przypadku miary infrastruktury − Lublin, Rzeszów (w latach 2010, 2015). Na drugim końcu znalazły się Dęblin i Radymno (miara konkurencyjność) oraz Kolno (miara infrastruktura). Wśród czynników, które utrzymują to zróżnicowanie, wymienia się zasoby środowiska, infrastruktury (rentę położenia), pracy i kapitału. Infrastruktura stanowi jeden z elementów tworzenia szans lub barier konkurencyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.502.03

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 502

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: