Object structure
Title:

Ocena ryzyka eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce na potrzeby ubezpieczeń od wybranych zdarzeń losowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The risk assessment of biogas plants operation in Poland for the insurance from some random events

Creator:

Szymańska, Anna ; Wieteska, Stanisław

Subject and Keywords:

biogazownie ; ubezpieczenia majątkowe ; zdarzenia losowe ; biogas plants ; property insurance ; random events

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 162-174

Abstrakt:

Jednym ze sposobów uzyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są biogazownie. Dzięki wykorzystaniu odpadów, nie tylko rolniczych, i beztlenowej fermentacji uzyskuje się biogaz, który może być wykorzystany do produkcji metanu. Bioga¬zownie jak każde urządzenia techniczne narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, w szcze¬gólności na wybuchy metanu. Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji biogazowni na potrzeby objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. W artykule przedstawiamy stan biogazowni w Polsce i najbliższe perspektywy ich rozwoju. Wskazujemy zakres i warunki ubezpieczenia biogazowni od wybranych zdarzeń losowych. W artykule podajemy próby oszacowania sumy ubezpieczenia, a także rodzaje i częstości szkód, jakie mogą powstać w czasie eksploatacji biogazowni

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.14

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: