Object structure

Title:

Analiza elementów kultury organizacyjnej w zarządzaniu projektem w sieci

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Analysis of organizational culture elements in network project management

Creator:

Pachura, Aneta

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; elementy kultury organizacyjnej ; zarządzanie projektem w sieci ; organizational culture ; organizational culture elements ; network project management

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 1, s. 23-29

Abstrakt:

Celem podjętych w opracowaniu rozważań jest interpretacja wybranych elementów kultury organizacyjnej z perspektywy przyjętych oryginalnie trzech etapów ewolucji zarządzania projektem: zarządzania „wewnątrz” organizacji, zarządzania projektem „międzyorganizacyjnym” i „efemerycznym”. Podstawę analiz zaprezentowanych w niniejszym tekście stanowiły wyniki badań eksperckich przeprowadzonych zgodnie z procedurą badawczą techniki heurystycznej „Philips 66”. Wyodrębniony zbiór dziesięciu czynników opisujących i wzmacniających kulturę organizacyjną, o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacji w środowisku sieciowym, poddano reinterpretacji wobec środowiska sieci relacji. Przestrzeń dla rozwoju sieci relacji stanowiło: środowisko organizacyjne pojedynczej organizacji, środowisko „pomiędzy” granicami dwóch lub więcej organizacji oraz środowisko „nowoutworzone”, dotąd niesformalizowane. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować o odrębności, niejednoznaczności i heterogeniczności zbioru czynników opisujących oraz wzmacniających kulturę organizacyjną w zarządzaniu projektem w sieci

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.1.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu