Object structure
Title:

Instytucjonalne formy wsparcia inwestycji zagranicznych w sektor badawczo-rozwojowy na Dolnym Śląsku

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Institutional forms of support of foreign investments in the research and development sector in Lower Silesia

Creator:

Kuźmińska-Haberla, Aleksandra

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; foreign direct investment ; badania i rozwój ; centra badawczo rozwojowe ; research and development ; research and development centers

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16), s. 190-200

Abstrakt:

Dolny Śląsk jest regionem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych, co przekłada się na wielkość strumienia napływu BIZ pochodzących z różnych regionów świata. Inwestycje zagraniczne mają w większości charakter typowo produkcyjny, lecz można zauważyć coraz częstsze zaangażowanie korporacji transnarodowych w działania na wyższych szczeblach łańcucha wartości – tworzenie w regionie centrów badawczo-rozwojowych. O atrakcyjności inwestycyjnej województwa dolnośląskiego decyduje wiele czynników, wśród których do najważniejszych należy zaliczyć wysoki poziom rozwoju gospodarczego, bardzo dobre położenie geopolityczne, wysoki poziom rozwoju przemysłu, a także dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej dzięki funkcjonowaniu w regionie wielu uczelni wyższych. Dodatkowo o wysokiej atrakcyjności przesądza funkcjonowanie w województwie (głównie we Wrocławiu) rozwiniętej bazy innowacyjnej oraz współpraca nauki z biznesem. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie instytucji okołobiznesowych w przyciąganie inwestorów. Czynników, które decydują o podjęciu działalności w sektorze B+R w konkretnym państwie i regionie, jest wiele. Wśród nich znaleźć się może zaangażowanie władz lokalnych we wspieranie rozwoju takiej działalności poprzez kreowanie odpowiedniego klimatu, tworzenie niezbędnej infrastruktury, wsparcie finansowe czy informacyjne. Celem artykułu było zbadanie, czy i jakie instrumenty wykorzystywane są przez władze Dolnego Śląska w celu przyciągania korporacji transnarodowych inwestujących w centra badawczo-rozwojowe w regionie. Do realizacji celu badawczego w pierwszej części artykułu wykorzystano pozycje literaturowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne, opracowania statystyczne oraz materiały źródłowe. W drugiej części zaprezentowano wyniki badania empirycznego (wywiady pogłębione) przeprowadzonego wśród instytucji zaangażowanych w proces przyciągania inwestycji do regionu. Podmioty okołobiznesowe i władze województwa dolnośląskiego posługują się ogólnymi instrumentami wsparcia i promocji BIZ, nie posiadają specjalnych narzędzi skierowanych tylko do sektora B+R. Dodatkowe działania realizowane są ad hoc, gdy inwestor wymaga dodatkowych informacji czy pomocy. Istotne znacznie ma promocja atutów regionu, w tym dokładne i jak najlepsze przedstawienie oferty, połączone z inicjowaniem i ułatwianiem kontaktów inwestora z uczelniami, centrami badawczymi czy parkami technologicznymi. Należy przypuszczać, że w kolejnych latach właśnie w tym kierunku będzie się rozwijać dalsze wsparcie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.4.14

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: