Show structure

Title:

Problemy pozyskania gruntów na cele inwestycyjne na obszarach wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of obtaining land for investment purposes in rural areas

Creator:

Bielska, Anna ; Maciejewska, Alina

Subject and Keywords:

planowanie przestrzenne ; użytkowanie gruntów ; suburbanizacja ; Obszar Metropolitarny Warszawy ; spatial planning ; land use ; suburbanization ; Metropolitan Area of Warsaw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 9-20

Abstrakt:

Aktualne użytkowanie gruntów prawie zawsze jest kompromisem pomiędzy społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi i środowiskowymi potrzebami. Celem badań było przedstawienie ilościowe i jakościowe gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej w ostatnich dziesięciu latach w województwie mazowieckim oraz analiza przydatności gruntów pod zabudowę na przykładzie wybranych obrębów zlokalizowanych na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Do badań wykorzystano dane dotyczące jakości gleb, ewidencję gruntów i budynków oraz ortofotomapy. Uwzględniono procedurę wyłączenia gruntów z produkcji wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wilgotność, nośność gruntów, strukturę własności i kształt działek ewidencyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że pozyskanie terenów pod zabudowę powinno być wsparte analizami oceniającymi predyspozycje terenu oraz bardzo często regulacją stosunków własnościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2018.504.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504 ; Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu