Object structure
Title:

Charakter prawny nieformalnych uzgodnień administracyjnych pomiędzy Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym i ich sądowa kontrola

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The legal character of informal administrative reconciliations between the President of the Office of Electronic Communications and telecommunications enterprises and judicial review thereof

Creator:

Szydło, Wojciech

Subject and Keywords:

Urząd Komunikacji Elektronicznej ; przyrzeczenie administracyjne ; prawo telekomunikacyjne ; Office of Electronic Communications ; administrative promise ; Telecommunications Act

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 130-145

Abstrakt:

Treścią nieformalnych uzgodnień pomiędzy Prezesem UKE a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest przedjurysdykcyjne porozumienie się stron co do treści przyszłego rozstrzygnięcia w określonej sprawie. Jest to swoisty rodzaj przyrzeczenia administracyjnego, prawnie wiążącego, w którym Prezes UKE zobowiązuje się do rozumienia i interpretowania przepisów Prawa telekomunikacyjnego pozwalającego na podjęcie przez organ działań stosowania prawa o ściśle określonej treści. Wycofanie się Prezesa UKE z porozumienia da możliwość domagania się przed SOKiK-iem uchylenia decyzji administracyjnej wydanej z naruszeniem owego przyrzeczenia oraz dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną przez organ szkodę. Takie działanie jest określane mianem koregulacji, pozwalającej organom publicznym współdziałać z podmiotami prywatnymi celem wypracowywania oraz nadania mocy wiążącej określonym regulacjom, porządkującym w ramach działalności danego przedsiębiorcy, funkcjonowanie określonego sektora

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.10

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: