Object structure
Title:

Wpływ determinant na credit rating ubezpieczycieli – zobowiązania wyrażone w walucie krajowej i zagranicznej

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Impact of determinants on insurance companies’ credit ratings – domestic and foreing currency liabilities

Creator:

Chodnicka-Jaworska, Patrycja

Subject and Keywords:

credit rating ; instytucje ubezpieczeniowe ; modele panelowe ; insurance companies ; panel data models

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 40-55

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie wpływu wskaźników finansowych oraz uwarunkowań makroekonomicznych na credit rating ubezpieczycieli z uwzględnieniem waluty, w jakiej wyrażone zostały zobowiązania. Przeprowadzono badania literaturowe i na ich podstawie postawiono dwie hipotezy badawcze: 1) credit rating ubezpieczycieli uwarunkowany jest istotnym statystycznie wpływem wskaźników adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, jakości zarządzania, zyskowności i płynności; 2) credit rating kraju i uwarunkowania makroekonomiczne wpływają istotnie na credit rating dotyczący zobowiązań wyrażonych w walucie zagranicznej, a są nieistotne w ocenie credit ratings dotyczących zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej. Do badania wykorzystano uporządkowane logitowe modele panelowe. Dane zebrano z bazy Thomson Reuters dla lat 1995–2016. Jako zmienną zależną zastosowano długoterminowe ratingi emitenta dotyczące zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej i zagranicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.3.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: