Object structure

Title:

Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The measurement of effectiveness of investment equity funds in the period 2004-2014 using drawdown measures

Creator:

Żebrowska-Suchodolska, Dorota

Subject and Keywords:

obsunięcie kapitału ; wskaźnik Martina ; wskaźnik Paina ; współczynnik korelacjirang Spearmana ; drawdown ; Martin ratio ; Pain ratio ; Spearman’s rank correlation coefficient

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 2 (56), s. 104-115

Abstrakt:

W pracy zastosowano wskaźniki związane z obsunięciem kapitału tj. wskaźniki Martina i Paina. Badania dotyczyły funduszy akcyjnych w latach 2004-2014, które podzielono na podokresy o długości dwóch, trzech, czterech i pięciu lat. Wskaźniki Martina i Paina zostały wyznaczone dla miesięcznych jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Otrzymane wyniki dla funduszy porównano z wartościami wskaźników otrzymanych dla benchmarku, za jaki przyjęto indeks WIG. Zbadano również stabilność rankingów funduszy, wyznaczając współczynnik korelacji rang Spearmana między poszczególnymi podokresami, oraz zweryfikowano jego istotność. Fundusze akcyjne w latach 2004-2014 w większości osiągnęły wyniki gorsze od benchmarku (jakim był indeks WIG). W miarę wydłużania się horyzontu czasowego pogarsza się stabilność funduszy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2017.2.07

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 2 (56)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu