Object structure
Title:

Współpraca międzysektorowa podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cross-sectoral cooperation of social economy entities in the Western Pomeranian Voivodeship

Creator:

Błażejowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

współpraca międzysektorowa ; podmioty ekonomii społecznej ; sektor biznesu ; sektor nauki ; cross-sectoral cooperation ; social economy entities ; busienss sector ; science sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 492, s. 9-17

Abstrakt:

Celem artykułu jest diagnoza liczebności istniejących w województwie zachodniopomorskim podmiotów ekonomii społecznej z podziałem na zarejestrowane, istniejące i aktywne; przedstawienie zakresu współpracy międzysektorowej tych podmiotów z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, ośrodkami ekonomii społecznej, sektorem biznesu i nauki oraz wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Spośród 800 zarejestrowanych jednostek 83% faktycznie istnieje, a tylko 64% jest aktywnych. Badane podmioty najczęściej współpracują z sektorem biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a najrzadziej z sektorem nauki. Największą aktywność wykazują KIS-y i CIS-y, a najmniejszą spółdzielnie. Okazało się, że wzajemne potrzeby i oczekiwania przedstawicieli ekonomii społecznej, sektora nauki i biznesu są ze sobą wzajemnie skorelowane, co stanowi szansę na nawiązanie partnerstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.492.01

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 492

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: