Object structure
Title:

Zróżnicowanie wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii wśród gospodarstw domowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differentiation of expenditure on household exploitation and energy sources among households in Poland

Creator:

Michorowski, Michał

Subject and Keywords:

gospodarstwa domowe ; wydatki ; użytkowanie mieszkania ; nośniki energii ; grupy kwintylowe ; household ; expenditure ; household exploitation ; energy sources ; quintile group

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 188-198

Abstrakt:

Skuteczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i energetycznych wymaga od gospodarstw domowych ponoszenia regularnych kosztów w tym zakresie. Ich rangę potwierdza dodatkowo fakt, że obok wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe, stanowią one kategorię wydatków pierwszej potrzeby. Dążąc do lepszego poznania tego zagadnienia, za cel nadrzędny artykułu przyjęto zbadanie skali zróżnicowania wydatków z tytułu użytkowania mieszkania i nośników energii wśród gospodarstw domowych w Polsce. Za pomocą metod statystycznych dokonano oceny jakościowej i ilościowej badanego problemu z punktu widzenia sytuacji dochodowej gospodarstw w latach 2007-2014. Z wykorzystaniem funkcji Tӧrnquista I rodzaju oszacowano również parametry modelu popytu konsumpcyjnego, które następnie posłużyły do określenia poziomu elastyczności wydatków na zmianę dochodu rozporządzalnego według poszczególnych grup dochodowych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.17

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: