Object structure
Title:

Ustrojowa regulacja daninowych dochodów własnych gmin

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fundamental regulation of the tax own income of communes

Creator:

Kowalczyk, Rafał

Subject and Keywords:

konstytucja ; władztwo dochodowe ; dochody ; podatki ; opłaty ; constitution ; income authority income ; taxes ; fees

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 251-261

Abstrakt:

Decentralizacja administracji publicznej, będąca efektem przemian ustrojowych, wymusiła dokonanie zmian w zakresie podziału dochodów publicznoprawnych. Państwo wyposażyć musiało jednostki samorządu terytorialnego w system dochodów, który pozwoliłby im realizować wszystkie przynależne zadania publiczne, tylko bowiem wtedy można mówić o samodzielnym podmiocie publicznym. Wobec tego jednak, że podział dochodów publicznych dokonywany jest w warunkach ograniczonej ich dostępności, zasadnicze znaczenie zyskuje ustalenie granicy pomiędzy tymi, które stanowią dochód państwa, a tymi, które są dochodem jednostki samorządu terytorialnego. Z tego też powodu na szczególną uwagę i rozważania zasługują gwarancje prawne wyposażenia tych jednostek w dochody publicznoprawne. Przedmiotem przedmiotowych rozważań jest więc przede wszystkim ustalenie, czy ustrojowe reguły podziału tych dochodów znalazły swoje zastosowanie w przepisach prawa krajowego, a na ile gwarancje te nie są przestrzegane

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.20

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: