Show structure

Title:

Rola procesów globalizacji i integracji europejskiej w kształtowaniu się łańcuchów dostaw żywności

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Role of globalisation and European integration processes in shaping food supply chains

Creator:

Michalczyk, Joanna

Subject and Keywords:

globalizacja ; integracja europejska ; łańcuchy dostaw żywności ; globalisation ; European integration ; food supply chains

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 3 (15), s. 32-53

Abstrakt:

Współczesne łańcuchy żywnościowe pozostają pod wpływem dwóch występujących jednocześnie zjawisk, tj. globalizacji i integracji. Z jednej strony, globalizacja wprowadziła standaryzację i unifikację produkcji, z drugiej – w warunkach wzmożonej konkurencji na globalnym rynku żywnościowym pojawiały się działania ukierunkowane na dywersyfikację asortymentu, poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności oraz na różnicowanie kanałów jej sprzedaży. Te i inne poczynania mają poparcie m.in. w polityce rolnej państw Unii, która stara się w ten sposób stawiać czoła niekorzystnym zjawiskom wynikającym z globalizacji, takim jak np. unifikacja konsumpcji, zanik małej przedsiębiorczości czy postępujące deprecjonowanie rolnictwa względem innych sektorów gospodarki. Wśród wielu priorytetów zmodyfikowanej polityki rolnej Unii szczególne miejsce zajmuje promocja krótkich łańcuchów dostaw, która pozwala oprzeć się negatywnym zmianom powiązanym z globalizacją, w tym dominacji międzynarodowych koncernów w sektorze rolno-spożywczym, występującej na różnych etapach łańcucha żywnościowego. Szczególnie ważnym i newralgicznym jego ogniwem jest rolnictwo, znajdujące się na początku systemu żywnościowego, i z tego też powodu odnoszące najmniej korzyści w coraz bardziej rozbudowywanych łańcuchach dostaw. Ponadto skracanie tychże łańcuchów, obok bezpośrednich korzyści – natury finansowej dla producentów rolnych – niesie wiele innych, rozpatrywanych na poziomie ogólnoświatowym, a więc odczuwalnych dla obecnych i przyszłych pokoleń, zachowując i rozwijając dotychczasowe formy aktywności na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałając degradacji środowiska naturalnego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie oddziaływania procesów globalizacji i integracji europejskiej na rozwój łańcuchów dostaw żywności. W związku z tym zostaną przybliżone pojęcie i struktura łańcuchów dostaw oraz ich ewolucja na przestrzeni minionych lat uwarunkowana tymi procesami. Do przygotowania publikacji posłużyły metoda opisowa oraz analiza literatury

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.3.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 3 (15)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu