Object structure
Title:

Emisja obligacji zamiennych na akcje – wybrane aspekty prawne; finansowe i rachunkowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The issue of convertible bonds into shares – selected legal; financial and accounting aspects

Creator:

Szydełko, Łukasz

Subject and Keywords:

obligacje zamienne na akcje ; instrumenty finansowe ; wycena bilansowa ; zamortyzowany koszt ; efektywna stopa procentowa ; convertible bonds into shares ; financial instruments ; balance sheet valuation ; amortised cost ; effective interest rate

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 216-224

Abstrakt:

W Polsce mogą być emitowane obligacje zamienne na akcje. Cena tych obligacji jest kształtowana przez trzy parametry: wartość inwestycyjną, wartość konwersji oraz wartość opcji zamiany. Obligacje zamienne na akcje są złożonym instrumentem finansowym. Przy początkowym ujęciu w księgach emitenta należy ustalić część bieżącą nominału i odsetek od tych obligacji – odzwierciedlenie w zobowiązaniach finansowych oraz część kapitałową (powstaje poprzez odjęcie kwoty zobowiązania finansowego od wartości obligacji zamiennych na akcje w cenie emisyjnej). Wycena bilansowa obligacji zamiennych na akcje powinna odbywać się przede wszystkim w zamortyzowanym koszcie. Różnice z wyceny są rozliczane wynikowo. Celem artykułu jest przestawienie wybranych problemów prawnych, finansowych i rachunkowych związanych z emisją obligacji zamiennych na akcje. W opracowaniu wykorzystano krytyczny przegląd literatury oraz przepisów prawnych i metodę rozumowania przez analogię

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.18

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: