Object structure
Title:

Kapitał zakładowy w sprawozdawczości finansowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Share capital in financial reporting of limited liability companies

Creator:

Spoz, Anna

Subject and Keywords:

kapitał podstawowy ; kapitał zakładowy ; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; sprawozdanie finansowe ; initial capital ; share capital ; limited liability company ; financial statement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 197-206

Abstrakt:

Kapitał podstawowy jest elementem kapitału własnego o zasadniczym znaczeniu. W spółkach z o.o. określany jest jako kapitał zakładowy. Celem artykułu jest omówienie miejsca i zakresu informacji o kapitale zakładowym prezentowanych w sprawozdaniach finansowych spółek z o.o. w świetle uregulowań prawnych obowiązujących w latach 1991- -2017 oraz ich wpływ na jakość i użyteczność informacji o kapitale podstawowym. Metodami wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu były studia literaturowe obejmujące pozycje książkowe oraz regulacje prawne obowiązujące w latach 1991-2017. Zastosowano także metodę opisu, dedukcji i syntezy. Analiza wykazała, że w badanym okresie liczba i zakres ujawnień o kapitale zakładowym zwiększały się. Obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie uzależnione są od zakwalifikowania jednostki do odpowiedniej kategorii podmiotów (tj. mikro, małych oraz pozostałych jednostek) i od decyzji kierownictwa o zastosowaniu uproszczeń przewidzianych przepisami prawa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.16

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: