Object structure
Title:

Prezentacja kapitału podstawowego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie – wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Presentation of share capital in financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange – selected issues

Creator:

Frendzel, Maciej

Subject and Keywords:

kapitał podstawowy (zakładowy) ; kapitał własny ; prezentacja kapitału podstawowego ; share capital ; equity ; presentation of share capital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 75-83

Abstrakt:

W artykule podjęto problematykę prezentacji kapitału podstawowego w sprawozdaniu finansowym przygotowanym na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Obowiązek wyróżniania kapitału własnego w bilansie wynika zarówno z regulacji krajowych (ustawy o rachunkowości), jak i MSSF. Celem artykułu jest analiza wytycznych dotyczących prezentacji kapitału podstawowego, jego nazewnictwa stosowanego przez niefinansowe podmioty notowane na GPW w Warszawie, analiza jego istotności w stosunku do innych pozycji bilansowych, a także ustalenie, czy prezentowany kapitał reprezentuje kwoty wykazane jako kapitał zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Badania wskazują, że przyjęte przez jednostki gospodarcze sposoby prezentacji kapitału podstawowego mogą wprowadzać w błąd osoby analizujące sprawozdania finansowe. Na potrzeby artykułu dokonano krytycznej analizy literatury i regulacji rachunkowości oraz przeanalizowano dane podawane przez podmioty notowane na GPW

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.06

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: