Object structure

Title:

Sprawozdanie finansowe jednostek zainteresowania publicznego − wyzwania dla jednostek i biegłych rewidentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial statement of public interest entities − challenges for entities and statutory auditors

Creator:

Spoz, Anna

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; informacje niefinansowe ; jednostki zainteresowania publicznego ; financial statement ; non-financial information ; public interest entities

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 161-173

Abstrakt:

Sprawozdanie finansowe, będące finalnym produktem systemu rachunkowości, jest podstawowym narzędziem komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Zawarte w nim informacje są wykorzystywane przez interesariuszy do podejmowania decyzji gospodarczych, dlatego zapotrzebowanie na informacje sprawozdawcze wzrasta. Podejmowane są również działania zmierzające do zapewnienia jakości i użyteczności zawartych w nich danych. Przyjęcie dyrektywy 2014/95UE, a następnie dostosowanie do jej zapisów ustawy o rachunkowości rozszerzyło zakres raportowania dużych jednostek zainteresowania publicznego o informacje niefinansowe. Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego rozszerzyło wymogi dla firm audytorskich i biegłych rewidentów badających sprawozdania tego rodzaju jednostek. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu obowiązków sprawozdawczych dużych jednostek zainteresowania publicznego oraz wyzwań stojących przed twórcami takich sprawozdań finansowych i biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe tych podmiotów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu