Object structure
Title:

Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spa services distribution structure vs. spa resort specialization. The framework of research and partial finding

Creator:

Stelmach, Paweł

Subject and Keywords:

funkcja uzdrowiskowa ; funkcja turystyczna ; uzdrowiska ; dystrybucja ; dotacja ; spa resort specialization ; tourism specialization ; spas ; distribution ; subsidy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 552-561

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji i wyników badań nad związkiem między strukturą systemu dystrybucji usług uzdrowiskowych a poziomem funkcji uzdrowiskowej w Polsce. Wykorzystano metody analizy trendów i korelacji z wykorzystaniem współczynnika korelacji rang Spearmana i jego wartości krytycznej oraz dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych i niepublikowanych zbiorów danych GUS. Badania na poziomie empirycznym dotyczyły 34 polskich gmin uzdrowiskowych łącznie oraz gmin uzdrowiskowych województwa podkarpackiego i odnosiły się do lat 2005-2014. Na poziomie ogólnopolskim zidentyfikowano silną i istotną statystycznie ujemną korelację między strukturą dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcją uzdrowiskową, natomiast w województwie podkarpackim dodatnią korelację wykryto w gminie Horyniec Zdrój

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.51

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: