Object structure
Title:

Aspekt narodowościowy w odbiorze i ocenie jakości usług turystycznych w transporcie lotniczym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The aspect of nationality in the reception and evaluation of the quality of tourism services in air transport

Creator:

Gierczak-Korzeniowska, Beata

Subject and Keywords:

narodowość ; jakość usług ; turystyka ; standaryzacja ; adaptacja ; izomorfizm ; usługi turystyczne ; transport lotniczy ; nationality ; quality of service ; tourism ; standardization ; adaptation ; isomorphism ; tourism services ; air transport

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 180-192

Abstrakt:

Wyjątkowo cennym i interesującym źródłem danych o jakości usług turystycznych realizowanych na pokładach samolotów jest ich ocena uwzględniająca narodowość badanych respondentów. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych, jakimi są linie lotnicze. Celem artykułu jest pokazanie rozbieżności w ocenie jakości usług turystycznych pomiędzy Polakami a przedstawicielami innych narodowości. W opracowaniu zastosowano metodę ankietową, której podstawę stanowił kwestionariusz wypełniony przez 500 pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT. Przy analizie i interpretacji wyników wykorzystano test Manna-Whitneya oraz test niezależności chi-kwadrat. Wyniki badań uwypukliły występowanie dysonansu pomiędzy badanymi grupami w odniesieniu do oceny wybranych aspektów badanych usług

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.16

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: