Object structure

Title:

Uczestnictwo mieszkańców wsi we współzarządzaniu gminą – w opiniach wójtów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Participation of rural residents in local governance – local authorities opinions

Creator:

Marks-Krzyszkowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

partycypacja publiczna ; gminy wiejskie ; współzarządzanie ; public participation ; rural communities ; co-management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 144-153

Abstrakt:

Artykuł osadzony jest w problematyce zarządzania publicznego w wiejskich społecznościach lokalnych. Współczesne podejścia do zarządzania w polityce publicznej ewoluują w kierunku większego pluralizmu sprawowania władzy, a także zwiększonego zakresu partycypacji i wywierania wpływu na sprawy publiczne przez obywateli. Tekst zawiera opinie wójtów na współuczestnictwo mieszkańców w procesie zarządzania gminą. Materiał empiryczny zgromadzony został w 2016 r. w wyniku jakościowych badań terenowych w 6 gminach wiejskich województwa łódzkiego. Wyniki dowodzą, iż wójtowie nie dostrzegają w obywatelach w pełni aktywnego partnera w zarządzaniu sprawami publicznymi, dopuszczają możliwość współudziału mieszkańców w życiu publicznym gminy przede wszystkim w sprawach społeczno-kulturalnych. Rola mieszkańców sprowadza się głównie do zgłaszania potrzeb i wniosków oraz monitorowania efektów prowadzonych przez władze działań. Decydowanie o ważnych dla gminy sprawach nadal pozostaje wyłącznie domeną władz

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu