Object structure
Title:

Statystyczna analiza wydatków żywnościowych gospodarstw domowych 50+

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Statistical analysis of food expenditure of households 50+

Creator:

Bąk, Iwona

Subject and Keywords:

gospodarstwa domowe 50+ ; wydatki na żywność ; ekonometryczne modelowanie ; households 50+ ; expenditure on food ; econometric modeling

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 251-264

Abstrakt:

Celem badań przeprowadzonych w artykule jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na artykuły żywnościowe i napoje. Do kwantyfikacji prawidłowości w kształtowaniu się tych wydatków pod wpływem wybranych zmiennych objaśniających wykorzystano model potęgowo- wykładniczy. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizę dochodów i wydatków przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. W badaniu wydatków na artykuły żywnościowe stwierdzono istotny dodatni wpływ poziomu wydatków ogółem na osobę, a ujemny liczby osób w gospodarstwie. Statystycznie istotny okazał się również wpływ klasy miejscowości zamieszkania, przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa oraz wykształcenia i wieku głowy gospodarstwa domowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2017.15.13

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: