Object structure
Title:

Pomiar efektywności rynku zamówień publicznych – przyczynek teoretyczny do badań ekonomicznych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Measuring effectiveness of public procurement market – theoretical contribution to economic research

Creator:

Bobowski, Sebastian ; Gola, Jan

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne ; efektywność ; analiza wskaźnikowa ; public procurement ; effectiveness ; indicatory analysis

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 2, s. 9-23

Abstrakt:

Celem artykułu jest przegląd wskaźników służących pomiarowi efektywności rynku zamówień publicznych w trzech obszarach: przywództwo strategiczne, cele oraz procedury/ procesy, wypracowanych przez zespół ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Autor stawia tezę, iż rynek zamówień publicznych sprzyjać może tworzeniu nowych miejsc pracy, stymulować wzrost gospodarczy i przedsiębiorczość, w tym małą i średnią (MŚP), toteż pomiar jego efektywności stanowić może istotny wkład w badania nad konkurencyjnością gospodarki w skali makro. Wskaźnikowa analiza porównawcza przetargów publicznych w odniesieniu do wybranych sektorów, regionu czy systemu krajowego jako całości daje szansę na zwiększenie inkluzywności, przejrzystości i konkurencyjności rynku zamówień publicznych, szczególnie w kontekście dostępności kontraktów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne mogą oddziaływać pośrednio na zdolność kraju do długookresowego wzrostu i rozwoju gospodarczego, jego konkurencyjność zatem w takich obszarach, jak: instytucje, infrastruktura, rynek dóbr i jego rozmiar czy innowacyjność (komponenty globalnego indeksu konkurencyjności GCI)

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.2.01

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 2 (14)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: