Object structure
Title:

Zmiana kultury organizacyjnej – możliwości i ograniczenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changing of the organizational culture ‒ opportunities and limitations

Creator:

Teneta-Skwiercz, Dorota

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; zmiana kultury organizacyjnej ; czynniki zmiany kultury organizacyjnej ; zarządzanie kulturą organizacyjną ; organizational culture ; organizational culture change ; factors of organizational culture change ; organizational culture management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 344- 355

Abstrakt:

Kultura jest zjawiskiem złożonym i wieloznacznym. Analiza literatury przedmiotu wskazuje na bogactwo jej definicji i modeli, wielokryterialność typologii, jak też brak jednoznaczności w kwestii możliwości zmiany kulturowej, jak też relacji kultury organizacyjnej do strategii i struktury. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytane: Czy istnieje możliwość zmiany kultury organizacyjnej, a jeżeli tak,to w jaki sposób może się ona odbywać? Cele pośrednie, podporządkowane realizacji celu głównego, sformułowano następująco: nakreślenie istoty kultury organizacyjnej; przedstawienie czynników zmiany kulturowej oraz wybranych podejść do owej zmiany; identyfikacja możliwych przeszkód w procesie zmiany kultury organizacji i sposobów ich pokonywania.Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem zdiagnozowania dotychczasowego dorobku naukowegow nakreślonym obszarze dokonano przeglądu i krytycznej analizy literatury krajoweji zagranicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.29

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: