Object structure
Title:

Przesłanki związane z wdrażaniem narzędzi doskonalenia systemów zarządzania jakością

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reasons related to the implementation of improvement tools in quality management systems

Creator:

Urbaniak, Maciej

Subject and Keywords:

zarządzanie procesowe ; doskonalenie organizacji ; systemowe zarządzanie jakością ; process management ; organization improvement ; system quality management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 261-273

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie głównych przesłanek związanych z wykorzystaniem narzędzi przez przedsiębiorstwa, służących doskonaleniu wdrożonych przez nie systemów zarządzania jakością. Ich identyfikacja została oparta na gruntownej analizie literatury przedmiotu, jak również na analizie wyników badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety pocztowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Wyniki tych analiz wskazują, iż przedsiębiorstwa, doskonaląc systemy zarządzania jakością, najczęściej wprowadzają systemowe zarządzania środowiskowe i systemowe zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również podejmują wysiłki związane z wdrażaniem elementów Toyota Production System czy koncepcji Lean Management. Do istotnych przesłanek wdrażania tych narzędzi zaliczyć należy ograniczanie ryzyka zagrożeń związanych z produktem oraz realizowanymi procesami, wzrost efektywności procesów (poprzez ograniczanie niezgodności i marnotrawstwa, skracanie cykli realizacji działań), jak również zmniejszanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.22

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: