Object structure
Title:

Miasta i obszary słabo zurbanizowane a procesy konwergencji gospodarczej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cities and low urbanized areas vs. economic convergence processes in Poland

Creator:

Bogdański, Marcin

Subject and Keywords:

wzrost gospodarczy ; konwergencja ; podregiony ; Polska ; economic growth ; convergence ; subregions ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 40-50

Abstrakt:

Istotnym wyzwaniem dla dalszej integracji gospodarczej Unii Europejskiej jest ograniczenie dysproporcji w poziomie wzrostu gospodarczego. W wielu rozwiniętych krajach rosną one relatywnie szybko, szczególnie w wymiarze regiony miejskie vs. obszary słabo zurbanizowane. Tymczasem wyniki wybranych badań wskazują, że w przypadku niektórych gospodarek UE (tzw. starej Unii) dysproporcje w tym ujęciu zmniejszają się. Celem analiz było określenie, który z wymienionych wzorców rozwoju regionalnego przeważa w polskiej gospodarce. Na podstawie kształtowania się PKB per capita w latach 2000-2013 dla trzech typów regionów, na poziomie NUTS 3 (duże miasta, regiony funkcjonalne dużych miast, obszary słabo zurbanizowane), określono, czy zachodził między nimi proces konwergencji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.04

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: