Object structure
Title:

Implikacje konceptualizacji dla modelowania konstruktu i wskaźników orientacji przedsiębiorczej: ustalenia literaturowe

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The implications of the conceptualisation for modelling of the construct and the measures of the entrepreneurial orientation: the scientific literature findings

Creator:

Karpacz, Jarosław

Subject and Keywords:

orientacja przedsiębiorcza ; modelowanie konstruktu ; konstrukt reflektywny ; konstrukt formatywny ; entrepreneurial orientation ; modelling of construct ; reflective construct ; formative construct

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4, s. 9-15

Abstrakt:

Celem artykułu jest rozpoznanie modeli kierunku relacji między zmienną latentną orientacja przedsiębiorcza a jej wskaźnikami. Na podstawie studiów literatury ustalono, że sposób pomiaru orientacji przedsiębiorczej (entrepreneurial orientation, EO) wytyczony jest kierunkiem relacji między konstruktem EO i jego subwymiarami. Tym samym rozważania koncentrują się wokół następstw przyjętej konceptualizacji konstruktu orientacja przedsiębiorcza dla operacjonalizacji. Porównując opisane dwa modele pomiaru orientacji przedsiębiorczej (tj. reflektywny i formatywny), wyróżniono kilka znaczących różnic. Ustalono, że w podejściu reflektywnym zmiana poziomu orientacji przedsiębiorczej znajduje odzwierciedlenie we wszystkich jej wymiarach, a w podejściu formatywnym taka zmiana jest prawdopodobnie wzrostem jednego lub kilku wymiarów. Ponadto ustalono, że wybór dotyczący relacji między konstruktem latentnym i jego miarami ma istotne konsekwencje zarówno dla formułowania hipotez, jak i interpretacji uzyskanych wyników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.4.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: