Object structure

Title:

W gąszczu organizacyjnych zdolności...

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

In a jungle of organizational capabilities...

Creator:

Stańczyk-Hugiet, Ewa ; Piórkowska, Katarzyna ; Stańczyk, Sylwia

Subject and Keywords:

zdolności dynamiczne ; zdolności adaptacyjne ; zdolności innowacyjne ; zdolności absorpcyjne ; rutyny organizacyjne ; dynamic capabilities ; adaptive capabilities ; innovative capabilities ; absorptive capabilities ; organziational routines

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4, s. 2-8

Abstrakt:

Celem artykułu jest nakreślenie na podstawie ekstensywnego przeglądu literatury wyzwań ontologicznych, epistemologicznych i me- todologicznych odnoszących się do szczegółowych kategorii zdolności organizacyjnych. Kluczowy wniosek przeprowadzonych rozwa- żań sprowadza się do konstatacji, iż z jednej strony zdolności organizacyjne stanowią źródło wielu niespójności ontologicznych, episte- mologicznych i metodologicznych, a z drugiej strony są one idiosynkratyczne, heterogeniczne, zdeterminowane dotychczasową ścieżką rozwoju i wypracowane na bazie wewnętrznych zasobów. Wydaje się, iż stanowi to przyczynę ciągłego zainteresowania tym zagadnie- niem badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.4.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu