Object structure
Title:

Wykształcenie ludności II Rzeczypospolitej w świetle badań GUS

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Education of population of the Second Polish Republic in the light of research by CSO

Creator:

Stańczyk, Piotr

Subject and Keywords:

II Rzeczpospolita ; edukacja ; poziom wykształcenia ; analfabetyzm ; narodowy spis ludności ; The Second Polish Republic ; education ; level of education ; illiteracy ; national population census

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5), s. 7-26

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zróżnicowanie struktury ludności Polski w dwudziestoleciu międzywojennym według poziomu wykształcenia (w tym umiejętności czytania i pisania) ze względu na płeć, wyznanie i miejsce zamieszkania. Głównym źródłem danych statystycznych były wyniki spisów ludności w latach 1921 i 1931. Na podstawie materiału empirycznego stwierdzono, iż dominującą pozycję w strukturze ludności według poziomu wykształcenia stanowiło wykształcenie początkowe – łącznie 37,5% ogółu ludności w wieku 15 i więcej lat; osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 0,7% (1921 rok). W okresie II Rzeczypospolitej proces edukacji był selektywny ze względu na płeć i wyznanie, mężczyźni byli lepiej wykształceni niż kobiety. Najlepiej były wykształcone osoby wyznania ewangelickiego, a najgorzej − osoby wyznania prawosławnego. Skutkiem dużego zróżnicowania ziem polskich pod względem stopnia realizacji założeń oświaty powszechnej utrzymywała się duża dysproporcja między poszczególnymi regionami Polski w poziomie edukacji i strukturze według wykształcenia (m.in. w poziomie analfabetyzmu) – szczególnie duża była luka edukacyjna na ziemiach wschodnich, natomiast najlepszą sytuację pod tym względem odnotowano w województwach zachodnich.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2016.1.01

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: