Object structure
Title:

Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska w pierwszej dekadzie XXI wieku

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The influence of special economic zones on the socio-economic development of Lower Silesia in the first decade of the 21st century

Creator:

Hajduga, Piotr

Subject and Keywords:

specjalna strefa ekonomiczna ; struktura przestrzenna SSE ; efekty funkcjonowania SSE na Dolnym Śląsku ; special economic zone ; spatial structure of special economic zones

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 65-79

Abstrakt:

Obserwowane w gospodarce przemiany, których skutkiem jest rozwój sektora usług czy też pojawienie się nowych pól aktywności gospodarczej, przynoszą konieczność intensyfikacji wdrażanych działań dostosowawczych. Wśród instrumentów stymulujących przebudowę społeczno- -gospodarczą i rozwój regionalny szczególne miejsce zajmują specjalne strefy ekonomiczne. Celem opracowania jest wskazanie dotychczasowych efektów funkcjonowania stref ekonomicznie uprzywilejowanych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz weryfikacja postawionej tezy o skuteczności specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia służącego rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, szczególnie w kontekście zmniejszania bezrobocia, podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów słabiej rozwiniętych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: