Object structure
Title:

Zastosowanie analizy regresji w reprezentacyjnych badaniach społeczno-gospodarczych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Application of regression analysis in socio-economic sample surveys

Creator:

Raczkiewicz, Dorota

Subject and Keywords:

analiza regresji ; badania reprezentacyjne ; próba złożona ; regression analysis ; sample surveys ; complex sample

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51), s. 31-47

Abstrakt:

Celem badawczym jest zaprezentowanie, w jaki sposób przeprowadzać anali-zy regresji klasycznej i logistycznej w badaniach reprezentacyjnych, opisujących zjawiska społeczno-gospodarcze, do których wylosowano próbę złożoną. Obiektem badań są gospo-darstwa domowe w Polsce, ankietowane w badaniu budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanym co roku przez Główny Urząd Statystyczny. Istota stosowanych metod analizy prób złożonych polega na uwzględnianiu odpowiedniego schematu losowania próby w estymacji, który obejmuje warstwowanie, ważenie, wielostopniowość losowania i korekty wynikające z błędów nielosowych. Oszacowania parametrów oraz oszacowania ich warian-cji, mierzącej precyzję oszacowań tych parametrów, różnią się przy zastosowaniu odpo-wiednich procedur dla prób złożonych od wyników, które otrzymano by, gdyby zastosować procedury dla próby prostej. W artykule wykorzystano procedury SAS do regresji z prób złożonych. Było to możliwe ze względu na znaczny postęp w technikach obliczeniowych, w tym rozwój oprogramowania do modelowania, a także wzrost jego dostępności dla użytkowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.1.03

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: